فرآیند کار

سمینار مدیرخوب

مدیر خوب یک کپسول از مهارت های فردی در هر سطح از کسب و کار است این دوره برای رشد و توسعه فردی کارکنان ومدیران مبانی بوده البته که میتواند برای مدیران ارشد بسیارمفیدباشدوباتزریق انرژی مضاعف کمبود انرژی دراین مدیران را برطرف کند

مشکل

مدیر خوب یک کپسول از مهارت های فردی در هر سطح از کسب و کار است این دوره برای رشد و توسعه فردی کارکنان ومدیران مبانی بوده البته که میتواند برای مدیران ارشد بسیارمفیدباشدوباتزریق انرژی مضاعف کمبود انرژی دراین مدیران را برطرف کند

استراتژی

این دوره که باعث ایجاد ویژگی های خوب در این افراد می گردد قدرت درک مطالب را بیشتر می کند و آنها را تبدیل به نیروهای کارآمد تر، موثر و با انگیزه تر می نماید.