ما در دوست خوب معتقدیم ارتـبـاط شرط اول رشد هر بیزینس و هر شخصی است. و سعی می کنیم باایجادبزرگترین زنجیره که مدیران درکنارهم به قدرت فضاوارتباطاتی برسندکه بتوانندچالش ها و مشکلاتشان را با کمک همدیگر حل کنند، و تفکر و نگرش جدیدی را وارد فضای کسب و کارشان کنند. ما معتقدیم که فتح قله های موفقیت به تنهایی محقق نمی شود و برای رسیدن به این هدف، شبکه و زنجیره هایی از نخبگان و مدیران توانمند کشور ایجاد کنیم. در دوست خوب معتقدیم داشتن زنجیره ارتباطی مستحکم می تواند ما را به هر خواسته ای برساند.

مشتریان

اطلاعات بیشتر

کسب وکار

اطلاعات بیشتر

نمایندگان

اطلاعات بیشتر