رهبری و اصول مهم آن

واژه‌ی «رهبری» (Leadership) می‌تواند تصاویر مختلفی را به ذهن متبادر کند؛ سوال این است که رهبری چیست و رهبر واقعی کیست؟ یک رهبر سیاسی که به دنبال ایجاد شور اجتماعی برای اهداف فردی یا حزبی است، یک جستجوگر و مکتشف در جنگل که باید از امنیت مسیر برای دنبال‌کنندگانش مطمئن شود و راه را برای آنان هموار سازد و یا یک مدیر اجرایی که در جهت ایجاد سیاست‌های لازم برای موفقیت شرکت خود و برتری یافتن بر سایر رقبا تلاش می‌نماید.