مدیر خوب یک کپسول از مهارت های فردی در هر سطح از کسب و کار است برای موفقیت

این دوره که باعث ایجاد ویژگی های خوب در این افراد می گردد قدرت درک مطالب را بیشتر می کند و آنها را تبدیل به نیروهای کارآمد تر، موثر و با انگیزه تر می نماید.

این دوره می تواند برای مدیران ارشد بسیار مفید باشد و با تزریق انرژی مضاعف کمبود انرژی در این مدیران را برطرف کند.مخاطبین این دوره کارشناسان کارمندان مهم سازمان مدیران میانی و افراد موثر در سازمان می باشد.

سرفصل های اصلی دوره شامل 9بخش می باشد :

1.هدف خوب

2.تصمیم خوب

3.نگرش خوب

4.خانواده خوب

5.ارتباط خوب

6.تغیرخوب

7.فروشنده خوب

8.فن بیان خوب

9.انرژی خوب

مدیرخوب برای کارمندان مدیران میانی وافرادتاثیرگذاردرسازمان که برای مدیران ارشدمهم هستند نیازاست

این دوره باعث ایجادویژگی های خوب دراین افراد میگرددقدرت درک مطالب رابیشترمیکندوانهاراتبدیل به نیروهای کارامدتر موثرتر وباانگیزه ترمی نماید ومیتواندمذیران میانی رابه مدیران ارشذتبدیل کند

مشتریان

اطلاعات بیشتر

کسب وکار

اطلاعات بیشتر

نمایندگان

اطلاعات بیشتر