مدیر خوب یک کپسول از مهارت های فردی در هر سطح از کسب و کار است برای موفقیت

این دوره که باعث ایجاد ویژگی های خوب در این افراد می گردد قدرت درک مطالب را بیشتر می کند و آنها را تبدیل به نیروهای کارآمد تر، موثر و با انگیزه تر می نماید.

این دوره می تواند برای مدیران ارشد بسیار مفید باشد و با تزریق انرژی مضاعف کمبود انرژی در این مدیران را برطرف کند.مخاطبین این دوره کارشناسان کارمندان مهم سازمان مدیران میانی و افراد موثر در سازمان می باشد.

سرفصل های اصلی دوره شامل 9بخش می باشد :

1.هدف خوب

2.تصمیم خوب

3.نگرش خوب

4.خانواده خوب

5.ارتباط خوب

6.تغیرخوب

7.فروشنده خوب

8.فن بیان خوب

9.انرژی خوب

مشتریان

اطلاعات بیشتر

کسب وکار

اطلاعات بیشتر

نمایندگان

اطلاعات بیشتر